Начало

Базова организация: Институт по полимери – БАН

Основна цел на проекта: да стимулира развитието и надграждането на научния потенциал на младите учени, докторанти и постдокторанти, ангажирани в приоритетни области на полимерната наука в съответствие с изискванията за изграждане на икономика, основана на знанието, да ги мотивира и да създаде условия за пълноценната им изява и реализация, предпоставка за устойчиво кариерно развитие.

Специфични цели на проекта:

  • Подобряване на научния потенциал, квалификацията и конкурентоспособността на докторантите и младите учени в ИП-БАН.
  • Създаване на благоприятна обстановка за подготовка на дисертационни трудове и научни публикации.
  • Подобряване на качеството, условията на работа и информационното обслужване на докторантите и младите учени в ИП-БАН
  • Мотивиране на участниците от целевата група и засилване на интереса на други млади хора към реализация в сферата на науката и образованието.