Участия в национални и международни конференции

Цел на дейността: Популяризиране на резултатите от научната работа на
участниците в целевата група и насърчаване на тяхната академична и научна
мобилност

Описание на дейността: Повишаването на академичната мобилност може да се
осъществи чрез участие в работни срещи, семинари, конференции и конгреси на
местно и на международно ниво. Представянето на резултатите от
научно-изследователските разработки и постижения на престижни национални и
международни форуми има силно мотивиращ ефект и стимулира обмена на знания,
опит и информация. Така ще се укрепи не само връзката и контактите между
научната общност, но и между науката и бизнеса и ще се създадат благоприятни
условия за пълноценна изява и реализация на целевата група. За изпълнението на
тази дейност са предвидени средства  за
покриване на таксите за правоучастие и командировъчните разходи.

Очаквани Резултати: Популяризиране на резултатите от научната работа на участниците в
целевата група, което ще укрепи не само връзката и контактите между научната
общност, но и между науката и бизнеса.