Специализация във водещи европейски научни центрове

Цел на дейността: Подпомагане на научната мобилност на докторантите и
младите учени.

Описание на дейността: Подпомагането на научната мобилност на докторантите
и младите учени чрез специализация във водещи европейски научни центрове ще се
осигури достъп до научни съоръжения, които са уникални в областта на полимерите
и материалознанието, с които базовата организация не разполага. По този начин
ще се повиши научният потенциал на младите учени в целевата група и ще се
стимулира провеждането на конкурентноспособни и висококачествени научни
изследвания. Реална предпоставка за успешното извършване на тези дейности дават
дългогодишните  сътрудничества на ИП-БАН
с водещи полимерни центрове, институти, университети и промишлени предприятия
във. За изпълнението на тази дейност са предвидени средства пътуване и престой
в чуждестранни изследователски центрове.

Очаквани Резултати: Достъп на младите учени от целевата група до научни съоръжения, които са
уникални в областта на полимерите и материалознанието, с които базовата организация
не разполага. По този начин ще се повиши научният потенциал на младите учени в
целевата група и ще се стимулира провеждането на конкурентноспособни и
висококачествени научни изследвания