Провеждане на ежегодна постерна сесия „Младите учени в света на полимерите”

Цел на дейността: Разпространение
на резултатите от научноизследователската дейност на целевата група и
популяризиране на проекта

Описание на дейността: Еднодневните постерни сесии „Младите
учени в света на полимерите”, стартирали в рамките на  проекта
BG051PO001/07/3.3-02/51/17.06.2008,
се утвърдиха като традиционен ежегоден форум за изява и
своеобразен преглед на напредъка на
всеки докторант и млад учен в областта на полимерните изследвания. Предвижда се
тази традиция да продължи и в рамките на настоящото проектно предложение. Това
е един от начините за осигуряване на публичност на резултатите от предлагания
проект. Освен учени и преподаватели в областта на полимерната наука се
предвижда като гости да бъдат поканени и различни специалисти от заинтересовани
фирми и предприятия. По този начин ще се осигури
прозрачност и
визуализация на резултатите от дейността на целевата група и ще се осигурят
условия за комуникация между науката, бизнеса и индустрията.
В рамките на проекта се предвижда
организирането на три постерни сесии
.

Очаквани Резултати: Осигуряване на публичност на
резултатите от предлагания проект.