Доставка на информационни продукти

Цел на дейността: Достъп до база данни и on-line абонамент за специализирани
научни списания

Описание на дейността Достъпът до база данни и on-line абонамент за специализирани
научни списания значително ще обнови наличния библиотечен фонд и ще улесни до
голяма степен работата на целевата група. Добрата информираност и достъпът до
най-новите научни публикации в областта на полимерната наука е една от
най-важните предпоставки за провеждане на конкурентни научни изследвания и за
повишаване на научния потенциал.

Очаквани Резултати: Обогатяване на наличния библиотечен фонд и
улеснение на работата на целевата група.