Управление и координация на проекта

Цел на дейността: Ефективно и навременно изпълнение на проекта

Описание на дейността За успешното изпълнение на
заложените в проекта дейности е предвидена опростена структура за организация и
управление.
Управлението
на проекта е основано на ефективност, прозрачност, спазване на хоризонталните
принципи за равенство между половете и превенция
срещу дискриминация, партньорство, овластяване и
устойчиво развитие. С това се цели създаването на най-благоприятни условия за
успешното изпълнение на проекта, ефективно координиране и мониторинг на
дейностите и реализиране на поставените цели.

Очаквани Резултати: Създаване на
най-благоприятни условия за успешното изпълнение на проекта, ефективно
координиране и мониторинг на дейностите и реализиране на поставените цели