Стимулиране на докторантите в целевата група

Цел на дейността: Повишаване на мотивацията на докторантите,
участници в целевата група.

Описание на дейността: Добре известно е, че размерът на докторантските
стипендии и заплащането на младите учени рязко контрастира не само с качеството
и количеството на влагания от тях висококвалифициран научен труд, но и с
нуждите на обществото за изграждане на икономика, основана на знания. За това
говори силно намалелия брой на изследователите в България през последните
години. Ниското заплащане е сериозна пречка за привличане на младите хора в
науката, което в близко бъдеще, ако не бъдат взети необходимите мерки, би се
отразило изключително неблагоприятно върху квалификационната структура и
възпроизводството на научни кадри.

Очаквани Резултати: Мотовиране на докторантите в целевата група за
по-качествена и отговорна работа.