Организиране на специализирани младежки школи

Цел на дейността: Да се запознаят членовете на целевата
група с най-новите методи и подходи за получаване и възможностите за приложение
на полимерите и полимерните материали за нуждите на медицината, фармацията,
селското стопанство, военната промишленост, 
екологията и т.н.

Описание на дейността: Непрекъснато развиващата се полимерна
наука и инженерство изискват подготовка на млади кадри, способни да отговорят
на високите стандарти и критерии, както и на кадри, способни да посрещнат и
изпълняват нуждите не само на науката, но и на индустрията и обществото.
Организирането на младежки щколи в приоритетни научни направления като
„Полимерите в медицината и фармацията”; „Разработване, изследване и приложения
на полимерни наноматериали”; „Нови полимерни материали с приложение в
опазването на околната среда”, на които като лектори ще бъдат поканени водещи
учени в съответната област, ще допринесе за запознаване на участниците в
целевата група с последните достижения и новите тенденции за синтез, анализ и
изследване на полимери и полимерни материали със специално предназначение.
Провеждането на младежките
школи ще има за цел да представи най-новите
възможности за приложение на полимерите и полимерните материали за нуждите на
медицината, фармацията, селското стопанство, военната промишленост и екологията
и ще покаже интердисциплинарното значение на полимерната наука. Предвижда се
организирането на три младежки школи, всяка с участието на 6 до 8 поканени
лектори.

Очаквани Резултати: Запознаване на участниците в целевата група с
последните достижения и новите тенденции за синтез, анализ и изследване на
полимери и полимерни материали със специално предназначение.