Подпомагане при подготовката на научни публикации и дисертационни трудове и подкрепа за провеждане на научни изследвания

Цел на дейността: Стимулиране на научноизследователската дейност на
участниците в целевата група.

Описание на дейността: Участниците в целевата група са ангажирани в
приоритетни научни и научно-приложни изследвания в областта на полимерната
химия и материалознанието. Получаването на нови полимерни материали чрез
съвременни високотехнологични методи в повечето случаи изисква използването на
скъпоструващи реактиви, консумативи, провеждане на изследвания и анализи с
помощта на съвременни и дори уникални апарати. Навременното набавяне на
необходимите за това средства е предпоставка за извършване на стойностни научни
експерименти. По този начин ще се подпомогне подготовката на качествени научни
публикации в специализирани списания с висок импакт фактор. Тази дейност е от
ключово значение за докторантите, тъй като защитата на дисертационния труд е
пряко свързана с качеството и броя на публикациите. От друга страна тя ще
допринесе за повишаване на научния потенциал и конкурентноспособността на
младите учени. За всеки един от участниците в целевата група, публикуването в
списания с висок импакт фактор не само издига авторитета и популяризира
научните му приноси на високо научно ниво, но издига престижа на организацията,
в която работи.

Очаквани Резултати: Повишаване на научния потенциал  и
конкурентоспособността на докторантите, постдокторантите и младите учени